เรื่อง: ยุติการให้บริการ Internet แบบ Dial Up 56 kbps
เรียน: ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้ความไวว้างใจ ในการใช้บริการ Internet แบบ Dial Up 56kbps กับทางบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด แต่เนื่องจากบริการดังกล่าวเป็น เทคโนโลยีที่ล้าสมัยและไม่คุ้มทุนที่จะให้บริการต่อไป โดยบริษัทฯพิจารณาว่ามีบริการอื่นๆที่บริษัทฯยังให้ บริการอยู่ในปัจจุบันและมีคุณภาพที่ดีกว่า โดยท่านสามารถติดต่อกับพนกังานขายหรือ Call Center เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอรับบริการอื่นทดแทนได้นับแต่บัดนี้

บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าจะยุติการให้บริการ Internet แบบ Dial Up 56 kbps ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทฯต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจในการให้บริการแก่ท่านด้วยดีตลอดไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด
Issue: Notification of 56kbps Dial Up Services termination
Dear: Valued Customers,

We, Jasmine Internet Co., Ltd. have been really honored that you become our valued customer to purchase the 56kbps Dial Up Services. Be acknowledged, the technology is out of date and no longer worth to be serviced. We would like to provide you the up-to-date technologies with better qualities. Please feel free to contact our Sale Representatives or Call Center for any inquiries and refund.

We would like to inform you a termination of the 56kbps Dial Up Services will be started on 1 July 2013.

We are sincerely apologize for the troubles caused dissatisfaction to you and hope to serve you further. More Detail

Best regards,
Jasmine Internet Co.,Ltd