Announcement

Welcome to Ji-NETJi-NET เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (Internet Service Provider) โดยให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านวงจรสายคู่เช่า เพื่อรับรองลูกค้าประเภทองค์กร ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับใหญ่ (Leased Line Internet Service), บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย ADSL, บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อสาขา (Branch Connext Service), บริการฝากข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet Data Center Service), บริการ Voice Over IP เช่น บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Card)
Member  • Select Language: TH EN
Latest News
Customer Reference
จากความมุ่งมั่น Ji-NET พัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา อาทิเช่น