Announcement

Welcome to Ji-NETJi-NET เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (Internet Service Provider) โดยให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านวงจรสายคู่เช่า เพื่อรับรองลูกค้าประเภทองค์กร ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับใหญ่ (Leased Line Internet Service), บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย ADSL, บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อสาขา (Branch Connext Service), บริการฝากข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet Data Center Service), บริการ Voice Over IP เช่น บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Card)
Member  • Select Language: TH EN
Latest News

กสทช. เพิกถอนใบอนุญาต ปิด 'ช่องพีซทีวี '
27 Apr 2015 | 11:54


กสทช.เตรียมเรียกคืนความถี่จากกรมประชาสัมพันธ์ทำ 4G
27 Apr 2015 | 11:27


เอไอเอสลุยธุรกิจไฟเบอร์ ชูความเร็วสูงสุด 1 Gbps
27 Apr 2015 | 11:23


Nokia ปัดไม่คิดกลับมาขายโทรศัพท์
27 Apr 2015 | 09:30


โหดร้าย จับแอปเปิลวอตช์แช่น้ำทดสอบการทำงาน
27 Apr 2015 | 08:07


อาลัยผู้บริหารกูเกิล เสียชีวิตระหว่างเก็บภาพเอเวอร์เรสต์
27 Apr 2015 | 05:42


3 ผู้ให้บริการไทยประสานเสียงส่งกำลังใจสู่เนปาล
27 Apr 2015 | 03:55


กสท ปรับโครงสร้าง ตั้ง “วิโรจน์” คุมธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบวงจร
27 Apr 2015 | 01:09


ตามไปดูวิถีชีวิตในปี 2025 กับ IKEA
26 Apr 2015 | 09:49


แว่นอัจฉริยะ Google Glass ไม่ตาย ต้นสังกัด Ray-Ban ยันเวอร์ชันใหม่กำลังมา
25 Apr 2015 | 20:25


Customer Reference
จากความมุ่งมั่น Ji-NET พัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา อาทิเช่น