About Ji-NET

Board and Management


Executive Management Team

นาย พิชญ์ โพธารามิก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นาย สมบุญ พัชรโสภาคย์

กรรมการ



นาย สุพจน์ สัญญพิสิทธ์กุล

กรรมการ



นาย พิสิฐ ตันติโรจนกิจการ

กรรมการ