About Ji-NET

Board and Management


Executive Management Team

นาย พิชญ์ โพธารามิก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนาย สมบุญ พัชรโสภาคย์

กรรมการนาย สุพจน์ สัญญพิสิทธ์กุล

กรรมการนาย พิสิฐ ตันติโรจนกิจการ

กรรมการ