About Ji-NET

Company Profile


บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด


บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (Internet Service Provider) ชั้นนำในประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อบริการว่า "Ji-NET"ปัจจุบัน จัสมิน อินเตอร์เน็ต จำกัด ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านวงจรสายคู่เช่า เพื่อรับรองลูกค้าประเภทองค์กรตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับใหญ่ (Leased Line Internet Service) / บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย ADSL /บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อสาขา (Branch Connext Service) / บริการฝากข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet Data Center Service) /บริการ Voice Over IP เช่น บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Card) ภายใต้ชื่อบริการถูกดี และเม้าท์มัน