Contact Us
Ji-NET Address and Map

ดูแผนที่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด ขนาดใหญ่




กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อติดต่อเรา


* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

 

กรุณาใส่ชื่อของท่าน

 

กรุณาใส่ Email Address

 

กรุณากำหนดหัวข้อเรื่อง

 

กรุณาลงรายละเอียดข้อความที่จะส่ง

CAPTCHA Image
Reload Image

 

กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด


ที่อยู่
200 หมู่4 ชั้น 8 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120



ติดต่อหน่วยงานต่างๆ / Company Contact
ประเภทบริการ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
ฝ่ายขาย
Corporate Sales Dept.
0-2100-3700 corpsales@ji-net.com
ฝ่ายบัญชี
Accounting Dept.
0-2100-3733
0-2100-3742
acct@ji-net.com
ฝ่ายบริหารสำนักงาน และอื่นๆ
Office Administration
0-2100-3786 adm@ji-net.com

แจ้งปัญหาการใช้งาน / Technical Support
ประเภทบริการ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
อินเทอร์เน็ตองค์กร
Corporate Internet
0-2100-3765 กด 2 noc_jicorp@ji-net.com
บริการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กร
Branch Connext
0-2100-3765 กด 1 noc_jicorp@ji-net.com
Data Center, Hosting,
Email Services
0-2100-3780 server@ji-net.com